Säätiön säännöt

Juha Rossin Säätiö – nimisen säätiön säännöt

1) Säätiön nimi ja kotipaikka

 • Säätiön nimi on Juha Rossin Säätiö. Säätiön kotipaikka on Rautalampi.

2) Säätiön tarkoitus

 • Säätiön tarkoituksena on Rautalammin historiaan, nykypäivään ja kulttuurin edistämiseen liittyvä toiminta sekä luonnonsuojelun edistäminen.
 • Lisäksi säätiön tarkoituksena on suojella Mattilan tilan RN:o 4:35, Rautalammin kunnan Toholahden kylässä, pihapiiri rakennuksineen rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaana kohteena.

3) Säätiön tarkoituksen toteuttaminen

 • Pyrkimyksiään varten säätiö voi järjestää koulutusta ja säätiön tarkoitusperiä palvelevia tilaisuuksia sekä jakaa apurahoja.

4) Säädepääoma ja sen hoitotapa

 • Säätiön säädepääomaksi on luovutettu Juha Tapani Rossin 4.5.2007 allekirjoittaman testamentin nojalla varallisuus sellaisena kuin se ilmenee 2.11.2008 ja 22.2.2009 Juha Tapani Rossin jälkeen laadituista perukirjoista. Perukirjojen mukaan omaisuuden yhteisarvo on 1.762.970,36 euroa.
 • Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla.
 • Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin tavoin, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa.

5) Säätiön hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat

 • Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu vähimmillään kolme ja enimmillään kuusi jäsentä. Lisäksi hallituksessa on kaksi varajäsentä. Säätiön ensimmäisen hallituksen jäsenet valitsee Juha Tapani Rossin testamentin toimeenpanija. Sen jälkeen hallitus valitsee eronneiden jäsenten tilalle uudet jäsenet.
 • Hallituksen jäsenten toimikausi on elinikäinen.
 • Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
 • Säätiössä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajat valitaan tehtäviinsä toistaiseksi. Ensimmäiset tilintarkastajat valitsee Juha Tapani Rossin testamentin toimeenpanija, sen jälkeen hallitus.
 • Säätiöllä voi olla asiamies, jonka valitsee ja erottaa säätiön hallitus. Asiamiehen työsuhteen ehdoista päättää hallitus.

6) Säätiön hallituksen kokoukset

 • Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan todistettavalla tavalla kirjallisesti kullekin jäsenelle vähintään viisi päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot hallituksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla.
 • Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.
 • Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet hallituksen kaikista jäsenistä.
 • Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se kanta, jota puheenjohtaja on kannattanut.
 • Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

7) Säätiön hallituksen jäsenten palkkio

 • Hallituksen jäsenille voidaan maksaa kohtuullinen kokouspalkkio ja kohtuullinen palkkio säätiön hyväksi tehdystä muusta työstä.

8) Säätiön vuosikokous

 • Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden huhtikuun loppuun mennessä.
 • Vuosikokouksessa on:
  1. käsiteltävä tilintarkastuskertomus, vahvistettava hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös,
  2. päätettävä talousarviosta kulumassa olevalle vuodelle,
  3. määrättävä kokouspalkkioiden suuruudesta sekä
  4. tarvittaessa valittava tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

9) Säätiön nimen kirjoittaminen

 • Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä säätiön asiamies kukin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

10) Säätiön tilikausi ja tilintarkastus

 • Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen kertomus säätiön toiminnasta edellisenä vuonna on annettava tilintarkastajalle helmikuun loppuun mennessä, jonka on annettava kertomuksensa saman vuoden maaliskuun kuluessa.

11) Vuosiselvitysten ja ilmoitusten tekeminen Patentti- ja rekisterihallitukselle

 • Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on toimitettava kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä Patentti- ja rekisterihallitukselle.
 • Hallituksen jäsenen ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

12) Sääntöjen muuttaminen ja säätiön lakkauttaminen

 • Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli yli puolet hallituksen kaikista jäsenistä sitä kannattaa. Sääntöuudistukselle on saatava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus. Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä.
 • Jos säätiö lakkautetaan, käytetään säätiön varat säätiön hallituksen päättämällä tavalla sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen.