Säätiön säännöt

Juha Rossin Säätiö sr – nimisen säätiön säännöt

1) Säätiön nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Juha Rossin Säätiö sr. Säätiön kotipaikka on Rautalampi.

2) Säätiön tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on Rautalammin historiaan, nykypäivään ja kulttuurin edistämiseen liittyvä toiminta sekä luonnonsuojelun edistäminen.

Lisäksi säätiön tarkoituksena on suojella Mattilan tilan RN:o 4:35, Rautalammin kunnan Toholahden kylässä, pihapiiri rakennuksineen rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaana kohteena. Tähän tarkoitukseen kuuluu, että pihapiiri rakennuksineen ylläpidetään rakennusten historia sekä niiden ympäristö huomioiden kohteen käyttötarkoitusta vastaavassa ja palvelevassa kunnossa.

3) Säätiön tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan varten säätiö voi järjestää koulutusta ja säätiön tarkoitusperiä palvelevia tilaisuuksia, jakaa apurahoja, antaa avustuksia ja tukia sekä suojella ja ylläpitää Mattilan tilaa. Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan tukemalla muillakin tavoin Rautalammin historiaan, nykypäivään ja kulttuurin edistämiseen liittyvää toimintaa sekä luonnonsuojelun edistämistä.

4) Säädepääoma ja sen hoitotapa

Säätiön säädepääomaksi on luovutettu Juha Tapani Rossin 4.5.2007 allekirjoittaman testamentin nojalla varallisuus sellaisena kuin se ilmenee 2.11.2008 ja 22.2.2009 Juha Tapani Rossin jälkeen laadituista perukirjoista. Perukirjojen mukaan omaisuuden yhteisarvo säätiötä perustettaessa oli 1.762.970,36 euroa.

Säätiö voi varallisuutensa hoitamiseksi ja toimintamuotojensa rahoittamiseksi harjoittaa sijoitustoimintaa. Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa varallisuuttaan muillakin tavoin.

5) Säätiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu vähimmillään kolme ja enimmillään kahdeksan jäsentä. Lisäksi hallituksessa voi olla yksi varajäsen.

Hallitus täydentää itse itseään. Hallitus voi jatkuvasti uudelleenvalita jäseniään. Niiden hallitusten jäsenten, jotka valittiin hallitukseen ennen 1.12.2015, toimikausi voi jatkua vanhojen sääntöjen mukaan jäsenten eliniän. Tämän jälkeen valittujen hallituksen jäsenten toimikausi kestää viisi vuotta kuitenkin siten, että jäsen voidaan valita uudelleen.

Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka toimisuhteen ehdoista päättää säätiön hallitus. Toimitusjohtaja voi kuulua säätiön hallitukseen, mutta ei kuitenkaan olla sen puheenjohtaja.

6) Säätiön edustaminen

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja molemmat yksin. Tarvittaessa hallitus voi valtuuttaa jonkun muunkin edustamaan säätiötä.

 7) Sääntöjen muuttaminen ja säätiön lakkauttaminen

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli yli puolet hallituksen jäsenistä sitä kannattaa. Sääntöuudistukselle on saatava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

Jos säätiö lakkautetaan, käytetään varat säätiön hallituksen päättämällä tavalla sääntöjen 2) – kohdassa mainittuun tarkoitukseen. Muilta osin noudatetaan säätiölain säännöksiä.